ЗДО №3, ”Сонечко”, Ірпінь
Ірпінь, Київська область

Звіт завідувача ЗДО №3 "Сонечко" за 2018-2019 н. р.

Звіт зав. ЗДО №3 «Сонечко»
про роботу у 2018 - 2019 н.р.

Виходячи з аналізу освітньо-виховної, методичної роботи у 2018-2019 навчальному році, ураховуючи досягнення й перспективи розвитку, педагогічний колектив визначив основні завдання на 2019-2020 навчальний рік:
1. Колектив продовжував поглиблену роботу з комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників через використання різноманітних сучасних та інтерактивних технологій з метою збагачення активного словникового запасу у дітей, підвищення якості мовленнєвої діяльності при складанні різних типів розповідей.
2. Активізував використання ігрових технологій, ігор, методів ТРВЗ, які більш ефективно стимулювали б пізнавальну активність, ігрову діяльність та творчість дошкільників.
3. Надавав пріоритетну увагу логіко-математичному розвитку, засобами інноваційних технологій, ефективних методів та прийомів роботи.
Якісний склад педагогічних кадрів 
Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги,  які здатні до розвитку здібностей, таланту, спеціального захисту, збережен¬ня індивідуальності дитини. Закладі дошкільної освіти «Сонечко» забезпечений кваліфікаційними педагогічними кадрами, які постійно підвищують свій професійний рівень, відвідуючи семі¬нари, методичні об'єднання, курси підвищення кваліфікації; Всього в ЗДО «Сонечко» працює 10 педагогічних працівників серед них: завідувач, вихователь-методист, музичний керівник, соціальний  педагог, практичній психолог, інструктор з фізичного виховання та вихователі, а саме:
Якісний склад Кількість
Вища освіта     6
Середня спеціальна   4
Педагоги ведуть постійно пошукову роботу з метою підви¬щення якості навчально-виховного процесу. В своїй роботі користуються новими технологіями, які вивчають із різних методичних джерел. Це дає змогу працювати з вимогами часу, стосовно оновлення освіти. Виписуються такі фахові журнали:  «Дошкільне виховання», « Вихователь –Методист»,  «Практичний психолог»,«Палітра педагога», «Джміль», «Музичний керівник», «Практика управління закладом освіти», «Методична скарбничка вихователя», «Соціальний педагог», «Медична сестра дошкільного закладу». Ведеться  картотека періодичних видань та публікацій.
Складаючи розклад занять, ми плануємо заняття  у першій половині дня та додаткові у другу половину дня. Оскільки гуртки є додатковою організаційною формою освітнього процесу, то гурткові заняття плануються у ІІ половину дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Адже, нині вкрай актуальна проблема своєчасного виявлення інтересів, здібностей і на¬хилів дітей, формування творчих засад уже з перших років життя дитини. 
Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечують такі форми методичної роботи: за планом проводяться засідання педагогічної ради, консультації для вихователів, семінари, семінари-практикуми, проблемні семінари педагогічні години, тренінги, вправи тощо. 
Також педагоги закладу беруть участь у роботі ме¬тодичних об'єднань міста, де обмінюються досвідом роботи та знайомляться з новими педагогічними технологіями, майстерністю колег з інших дошкільних закладів.
Вихователі повсякчас опікуються зміцненням здоров'я малечі, забезпе-чуючи їй оптимальний ре¬жим життя та діяльності. Знаючи, що успіх у фізич-ному вихованні залежить від правильної його ор¬ганізації, вихователі застосовують різні форми роботи. Це сприяє бажан¬ню займатись фізкульту-рою, посилює ефектив¬ність занять, ігор-естафет, спортивних ігор. Систематично застосовують різноманітні форми фізкультурно-оз¬доровчої роботи: вправи з психогімнастики, вправи на запобігання плоскостопості та корекції постави, вправи профілактичного маса¬жу, елементи яких проводяться не лише на занят¬тях, а й під час спортивних свят та розваг, індиві¬дуальної профілактичної роботи.
Глибоко вивчається питання рівня трудових умінь та навичок дітей і особливостей педагогічних принципів організації праці дошкільників. Наші вихованці працюють на городі, на клумбах, в куточку природи.
Результативною є робота з образотворчої діяльності. Діти малюють творчо, використовують нетрадиційні техніки, яких їх навчають педагоги ЗДО. Вони проводять систематичну роботу щодо виявлення обдарованих дітей та усіляко сприяють розвитку їх творчих здібностей.
Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку в ЗДО є заняття з різних розділів програми. Вихователі планують та проводять індивідуальні та групові форми організації діяльності дошкільників, тематичні, комплексні, комбіновані , інтегровані, підсумкові та інші.
ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНІЙ РОБОТІ:

У 2018-2019 н. р. у ЗДО проведено проблемний семінар на тему "Збереження психологічного здоров’я педагогів" (керівник практичний психолог ), педагогічний семінар на тему "пошуково-дослідницька діяльність дошкільників" та семінар-практикум "теоретико-методичні засади ігрової діяльності».
У ЗДО проведено методичне об’єднання для вихователів міста  на тему : «Права дитини».Дану тему успішно реалізували вихователі старшої групи Заєць І.В. ( практична частина) та теоретичну частину  - вихователь – методист Перуцька А.І та вихователь Ніконорова О.М.
Також у закладі дошкільної освіти проведені всі заплановані на навчальній рік заходи. Особливо вдалими були:
- конкурс-огляд "Краще розвивально-ігрове середовище", у якому взяли участь усі вікові групи (переможці: середня  група "Бджілка" (вихователь: Туровець К.В.)
- конкурс урожаю «Ходить гарбуз по городу», в якому взяли участь усі вікові групи за підтримки батьків, та осіб що їх замінюють. 
Найкраща колективна робота: колективна робота «Зимові фантазії»,
 - конкурс поробок "Мама і весна". У конкурсі взяли участь вихователі, вихованці та їх батьки усіх вікових груп.
– театралізована розвага "вихователі – дітям" "Веселі забави Снігової баби" (- тематичні розваги та заходи до свят та визначних дат.
  Проведені відкриті заняття у всіх вікових групах, де вихователі обмінювались досвідом роботи з дітьми. На належному рівні проводиться робота з дітьми та батьками з національно – патріотичного виховання.
Тематичне заняття та виставка світлин на тему «Рідне місто Ірпінь – сьогодні», вихователь Туровець К.В., заслуговує уваги педагогів для наслідування такої роботи з дітьми та їхніми батьками.
Багато знань вихователі здобули під час роботи в творчих групах,  на засіданні педагогічних рад, на індивідуальних консультаціях.
Протягом 2018-2019 навчального року з метою надання допомоги педагогічним працівникам, запобігання помилок у роботі навчального закладу, здійснювався контроль за якістю і змістом перспективного та календарного планування, аналізувалася робота вихователів.
Успішно пройшла  курси підвищення кваліфікації та атестацію вихователь Заєць І.В.,  за рішенням атестаційної комісії І – рівня, присвоєно другу кваліфікаційну категорію. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ
Протягом року діти вживають вітамінну їжу: свіжі овочі,  фрукти та соки, але  у недостатній кількості, яку потребує зростаючий дитячий організм.
З метою забезпечення виконання натуральних норм харчування, затверджене перспективне меню на 10 днів, скла¬дена картотека страв за погодженням з технологом та РСЕС.
В ЗДО організовано 3-ох- разовий режим харчування.
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ РОБОТИ
Вся медична робота у закладі спрямована на зміцнення фізич¬ного та психічного здоров'я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту». Одне з головних завдань дошкільного закладу – створити найсприятливіші умови для правильного фізичного розвитку дитячого організму, для підвищення його опірності інфекціям, а також для поступового та системного загартування. 
Цьому сприяє комплексне використання як традиційних, так і нетрадиційних форм, методів фізичного виховання, тісна співпраця дитячого садка та лікаря -  педіатра , яка попереджає та  сприяє зниженню захворюваності малят та ведення систематичного контролю за їхнім психічним і фізичним розвитком.
Протягом навчального року інфекційних захворювань не зареєстровано.
У ЗДО проводяться усі необхідні про¬філактичні заходи:
— контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм пра¬цівниками закладу на всіх ділянках;
— здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у за¬клад;
— проводиться інформаційна робота для батьків через ін¬формаційні куточки, куточок здоров'я та консультативний пункт;
У закладі постійно проводяться загартувальні процедури (повітряні), на заняттях з фізичної культури, під час про¬гулянок підтримується рухова активність дітей; проводяться дні здоров'я, розваги, у навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки.
РОБОТА З БАТЬКАМИ
Колектив закладу працює у тісному контакті з батьками, бо саме сім'я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оці¬нювати свої і чужі вчинки, визнавати власні помилки, уміти про¬бачати чужі. Під впливом сім'ї діти перебувають з моменту на¬родження. Там вони отримують інформацію про те, що добре, що погано, як і коли слід себе поводити.
На нашу думку, шлях вивчення індивідуальних особливостей дитини починається з сім’ї. В.О.Сухомлинський вважав: «Дитина – дзеркало сім’ї, як у краплі води відбивається сонце, так у дітях відображується моральна чистота матері і батька». А щоб ця краплина відбивала тільки прекрасне, слід допомогти батькам набути хоча б трохи педагогічних знань. З цією метою організовуємо з батьками лекторії з різних питань виховання, навчання, психологічне та загальне здоров’я дітей.
Ми прагнемо, щоб атмосфера , яка створена в групах і садочку, остаточно переконувала батьків, що їхніх дітей люблять, на них чекають і хочуть навчати.
Особлива увага приділяється взаємодії ЗДО та сім’ї з розвитку та укріплення здоров’я дітей. Традиційно проводиться анкетування батьків на різні теми.
Батьки є гостями на святах, проводяться дні відкритих дверей, консультації, батьківські збори, постійні поради у повсякденному житті та ін. При вивченні психологічної готовності дітей до навчання у школі  - можна зробити висновок, що 84% дітей  готові до навчання в школі. Поряд з цим «умовно готові» можна назвати 16%, дана категорія дітей потребує поглибленого психологічного вивчення щодо відповідальності інтелектуального розвитку віковій нормі та відповідної корекційно-розвивальної роботи. З цими дітьми було проведено поглиблене вивчення за методикою «Діагностика психічного розвитку дітей дошкільного віку» для дослідження пізнавальної, емоційно-вольової, особистісної сфери дошкільника та міжособистісних стосунків та проведено корекційно-розвивальну роботу за програмою «Золоті краплинки».
Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі шкільного життя. Показники готовності дітей до навчання в школі свідчать про раціональну організацію розпорядку дня, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності.
Важливо зазначити, що частина дітей мають вади мови, з якими переходять до школи. У ЗДО постійно ведеться робота з такими дітьми. Якщо це не вроджена вада мови то в основному діти розпочинають вимовляти всі проблемні звуки у дошкільному закладі, де вихователі навчають правильно вимовляти той чи інший звук. Відповідну роботу проводимо з батьками, рекомендуємо як виправити мову, у окремих випадках радимо звернутися до спеціалістів.
Аналізуючи стан виконання річних завдань, визначено ключові проблеми, які потребують рішення:
1.Тримати на постійному контролі питання забезпечення 
    натуральними нормами  харчування;
2. Посилити контроль за медичним обслуговуванням дітей та 
    дотриманням санітарно- гігієничних вимог у ЗДО;
 3.Продовжувати працювати з батьківським колективом з питання 
 відвідування дітьми дошкільного закладу та своєчасної батьківської оплати;
4. Продовжувати впроваджувати в освітній процес сучасні науково-
     методичні підходи, нові педагогічні ідеї, підтримувати бажання  вихователів 
     розширювати  свої знання  новими методами та прийомами 
     виховання дітей дошкільного віку;
5.Продовжувати приділяти увагу  національно - патріотичному 
вихованню;
6. Організації безпеки життєдіяльності дошкільників;
7. Працювати над розвитком розмовної мови, над чистою вимовою 
   звуків    «р», «л», «ш», «с» та інших важковимовних
   звуків для дітей.
8. Систематично підвищувати фахову майстерність педагогічних 
    працівників;
9. Зміцнювати матеріальну базу ЗДО;
10. Терміновий  капітальний ремонт покрівлі  будинку ЗДО та 
    запасних його    виходів.
11. Провести капітальний ремонт  пральної кімнати;
12. Перекрити  дах на  харчоблоці.

« повернутися до списку новин

Електронна реєстрація в ДНЗ

Яндекс.Метрика

Логін: *

Пароль: *